Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum

Literatura polska  


 

Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnieniaw praktyce. M.Rokiel
 

[...] Przedstawiona do zaopiniowania książka autorstwa Macieja Rokiela stanowi [...] cenne uzupełnienie rynku informacyjnego w przedmiotowej problematyce.[...] Na szczególne podkreślenie zasługuje strona graficzna książki: duża liczba szczegółowych rysunków technicznych, pokazujących sprawdzone w praktyce materiały systemodawców i producentów, oraz zdjęć, dobrze obrazujących poruszone w treści problemy, z których znaczna część jest autorstwa Autora książki. [...]

KUP TERAZ

Fragment recenzji dr inż. Błażej Zgoła


[…] Autor zadał sobie trud pisania bez ogródek o sprawach trudnych z punktu widzenia technicznego i o realizacjach, w których popełniono bardzo liczne błędy. Trzeba zaznaczyć,że dziedzina o której traktuje autor jest dziedziną nową i nowatorską na polskim rynku, dlatego stare przyzwyczajenia często są przeszkodą w aplikacji nowych rozwiązań przychodzących do Polski z krajów zachodnioeuropejskich, z USA oraz Japonii w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Tymczasem Poradnik stanowi kompleksowe i usystematyzowane dzieło, co umożliwia wykorzystanie go zarówno do celów projektowych, jak i wykonawczych oraz eksploatacyjnych. […] Praca jest bardzo przydatna dla polskiego budownictwa i wartościowa merytorycznie.

Fragment recenzji dr inż. Jerzy Karyś

 


 

Osuszanie murów i renowacja piwnic. Frank Frossel 
 

To kompendium informacji o tym:

- skąd bierze się wilgoć w budynkach?
- co prowadzi do uszkodzeń murów?
- jak poprawnie zdiagnozować budynek wymagający osuszenia? 
- dlaczego jedna koncepcja naprawy jest lepsza od innej?
- czym dokonuje się naprawy muru obciążonego wilgocią? 
- jak skutecznie zabezpieczyć ściany przed wilgocią?
- jaki tynk renowacyjny zastosować?
- jakich technologii i materiałów użyć
- jak walczyć z zawilgoceniem i zasoleniem starych budynków?

 

 KUP TERAZ

Książka jest adresowana do osób zawodowo związanych z hydroizolacją i renowacją obiektów, zarówno do projektantów, wykonawców, konserwatorów, rzeczoznawców, jak i inwestorów oraz do osób kształcących się, które chcą poznać procesy i mechanizmy powodujące destrukcję obiektów budowlanych.


Nie ulega wątpliwości, że skuteczna renowacja i osuszanie zawilgoconych i zasolonych budynków to proces skomplikowany, wymagający wielu badań oraz znajomości dostępnych technologii. Aby zapewnić dobór optymalnej dla danego przypadku metody osuszania i zapewnić trwałe zmniejszenie wilgotności do dopuszczalnego poziomu - każdy przypadek należy potraktować indywidualnie. Sytuacji nie ułatwia fakt, że brak jest w Polsce wytycznych w postaci warunków technicznych wykonania i odbioru robót obowiązujących przy wykonywaniu tego rodzaju prac - dlatego też książka ta w dużym stopniu wypełni lukę na naszym rynku.

 


 

Chemia w budownictwie. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning. 
 

W książce przedstawiono całokształt zagadnień chemicznych związanych z budownictwem. Zamierzeniem autorów było wyjaśnienie chemicznych uwarunkowań występujących we wzajemnie powiązanym układzie: materiał - technologia - konstrukcja - ekologia.

 

W zwartej i prostej formie przedstawiono podstawy chemii ogólnej. Scharakteryzowano zbiór pojęć związanych ze składem i strukturą materiałów budowlanych oraz z przemianami zachodzącymi podczas ich otrzymywania, stosowania i użytkowania. Przedstawiono klasyfikację materiałów budowlanych ze względu na ich skład, rodzaj występujących wiązań chemicznych oraz sposób otrzymywania. Szczególnie przydatne dla Czytelnika powinny być liczne tablice poglądowe i rysunki, które nie odstraszając wzorami chemicznymi pozwalają na szybką orientację i właściwe zdefiniowanie rozważanego problemu.

 

W pracy omówiono podstawy chemiczne budowlanych materiałów mineralnych, zwłaszcza spoiw nieorganicznych, metali oraz materiałów organicznych, w tym drewna, bitumów i polimerów. Ponadto opisano chemiczne aspekty modyfikacji materiałów budowlanych, zwłaszcza betonów oraz podstawy korozji i zasady ochrony budowli przed korozją, a także badania materiałów budowlanych. W końcowej części książki zwrócono uwagę na uciążliwości i zagrożenia natury chemicznej i ich skutki w odniesieniu do zdrowotności i ekologii.


Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni, przede wszystkim kierunku budownictwa, oraz dla inżynierów budowlanych, a także inżynierów innych specjalności pracujących w budownictwie zarówno w wykonawstwie, jak i w biurach projektów. Książka może być również pomocna dla pracowników przemysłu materiałów budowlanych i laboratoriów badawczych oraz dla wszystkich innych zainteresowanych materiałami budowlanymi.

 


 

Domieszki do zapraw i betonów, P.Łukowski 

Książka pomaga prawidłowo dobierać i stosować domieszki do zapraw i betonów, i w ten sposób uzyskiwać pożądane właściwości mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Tłumacząc mechanizmy działania domieszek przedstawia możliwości, ale i ograniczenia związane z ich wykorzystywaniem.

 

Opracowanie jest adresowane do inżynierów i techników, którzy mają do czynieniaz praktycznym stosowaniem domieszek przy wytwarzaniu, transporcie i układaniu betonu. Może być także przydatne studentom wydziałów budownictwa zapoznającym się z nowoczesnymi materiałami budowlanymi.

 


 

Gruntoznawstwo budowlane, Jan Jeż

 

Publikacja zawiera wiadomości dotyczące szeroko pojętego gruntoznawstwa, działu geotechniki.

 

Oprócz ogólnych informacji o gruncie i podłożu budowlanym, zawiera podstawy mechaniki gruntów oraz jej zastosowanie do obliczania nośności i odkształcalności podłoża gruntowego ze względu na bezpieczeństwo posadowienia na nim budynków.

 

 


 

Fundamentowanie, Włodzimierz Sarniak, Czesław Rybak, Olgierd Puła 


Podręcznik adresowany do studentów budownictwa oraz projektantów. Zawiera zasady projektowania fundamentów bezpośrednich i palowychw zakresie pierwszego stanu granicznego, drugiego stanu granicznego i wymiarowania, a także metody obliczeń ścianek szczelnych.

 

Załączono liczne przykłady ilustrujące poszczególne etapy obliczeń, uwzględniając różnorodne warianty oraz trudne warunki geotechniczne. 

 

 


 

Budownictwo ogólne t. II; praca zbiorowa, dr hab. Inż Robert Wójcik


Książka stanowi drugą część 5-tomowej publikacji. Zawarte w niej wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budowlaną, bezpieczeństwo pożarowe budynków, ochronę przed szkodliwymi wpływami fizykochemicznymi oraz wilgocią i wodą. Omówiono także problematykę budownictwa niskoenergetycznego i energii odnawialnych.

Spis treści:

Wstęp

Podstawy fizyki materiałów budowlanych - Jan Kubik, Jerzy Wyrwał

Mikroklimat wnętrz - Lech Śliwowski

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych - Jerzy A. Pogorzelski

Termomodernizacja budynków - Jerzy A. Pogorzelski

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja - Leszek Wolski, Sławomir Grabarczyk

Światło w pomieszczeniach - Piotr Klemm

Akustyka budowlana - Barbara Szudrowicz

Bezpieczeństwo pożarowe budynków - Mirosław Kosiorek

Trwałość i ochrona przed korozją - Zbigniew Ścislewski

Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową - Robert Wójcik

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części nadziemnych budynków - Barbara Francke

Budownictwo niskoenergetyczne. Energia odnawialna - Dorota Chwieduk

 

 


 

STROPODACHY - Projektowanie i Wykonawstwo, Autor: Barbara Sokołowska, Mariusz Krajczyński

Stropodach to element struktury budynku, który jest narażony  z jednej strony na oddziaływanie czynników zewnętrzynych, takich jak: deszcz, słońce, grad, z drugiej strony na wpływ mikroklimatu panującego wewnątrz obiektu. Licznym wymaganiom może sprostać jedynie struktura wielowarstwowa, wykonana zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Powinna ona łączyć dotychczasowe doświadczenia  z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi i technologicznymi. Celem tej publikacji jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu konstruowania stropodachów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm, w tym również europejskich standardów.

W pracy omówiono kolejne etapy projektowania stropodachów:
1.    Wybór rodzaju stropodachu ze względu na mikroklimat pomieszczeń,
2.    Kształtowanie przegrody pod względem materiałowo-konstrukcyjnym,
3.    Projektowanie pod względem wymagań cieplno-wilgotnościowych,
4.    Wybór sposobu:formowania spadku, usuwania wilgoci, odwadniania dachu,
5.    Dylatację struktury (w tym tarasów)

Opracowanie zawiera przegląd materiałów budowlanych zalecanych do wykonania stropodachów wraz zasadami ich wbudowania w przegrodę. Zestawiono także zalecenia dotyczące zagadnień związanych z konserawcją i remontem dachów, łącznie z termorenowacją struktury.

W końcowej części zamieszczono przegląd akcesoriów stosowanych w profesjonalnym wykonawstwie stropodachów.

Zawarte w publikacji wytyczne mają zastosowanie przy projektowaniu, budowie, nadbudowie, przebudowie i remontach stropodachów w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach rolniczych oraz halach przemysłowych.

 

 


 

 

Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych; Jan Ślusarek

W książce sformułowano ogólne wymagania stawiane balkonom, a także przedstawiono autorską koncepcję ich struktury, która ułatwia, jak się wydaje zaprezentowanie współczesnych rozwiązań materiałowych tych konstrukcji. Zamieszczono w niej wiele rysunków i fotografii.


Książka stanowi próbę syntezy zagadnień materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z realizacją balkonów, tarasów i dachów zielonych. Może być zatem przydatna inżynierom budowlanym, architektom, a także pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz studentom Wydziałów Budownictwa i Architektury.

 

 

 


 

 

Osuszanie budowli. Teoria i praktyka; Wojciech Nawrot

 

Ze wstępu

Książka jest monografią poświęconą teorii i praktyce osuszania istniejących budowli zawilgoconych wodą podciąganą kapilarnie z gruntu na skutek braku izolacji poziomej. Zawiera dorobek naukowy i publikacyjny autora z ostatnich 30 lat pracy naukowej kolejno w Instytucie Techniki Budowlanej, Pracowniach Konserwacji Zabytków i Wojskowej Akademii Technicznej, a w szczególności osobisty wkład w rozwój teorii i praktyki związanej z fizyką budowli i technologiami izolowania murów i ich odsalania.

Obszerna część teoretyczna książki może stanowić pomoc w interpretowaniu zjawisk zachodzących w kapilarach materiałów budowlanych, może też być pomocna w opracowaniu nowych i skuteczniejszych metod osuszeniowych.

(...)Rynek osuszeniowy w Polsce i Europie jest rozchwiany. Inwestorzy pozbawieni są instrumentów technicznych i naukowych do samodzielnego wyboru właściwej technologii.

(...)Wychodząc naprzeciw tym potrzebom autor stara się w wyczerpujący sposób ukazać panoramę funkcjonujących technologii na tle pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny fizykochemii i fizyki budowli dotyczących zjawisk zachodzących w ciałach kapilarno-porowatych i zasad tworzenia blokad w tych materiałach.

 

 

Baner_renowacje_IZOFORUM_5.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski